Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną – EBI 21/2016Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną – EBI 21/2016

Zarząd M FOOD SA z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej tj. Corpo sp. z o.o. Sp. K. (Spółka) informacji o zawarciu w dniu 10 sierpnia 2016 roku umów kredytowych oraz umowy faktoringowej, których celem jest finansowanie bieżącej działalność Spółki. W związku z dywersyfikacją ryzyk finansowych Spółka podjęła decyzję o nawiązaniu współpracy z Bankiem BGŻ BNP PARIBAS S.A,  z którym podpisała Umowę o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł z rocznym terminem spłaty, dostępnym w walucie PLN oraz Umowę wielocelowej linii kredytowej w kwocie 4,5 mln zł, dostępnej w walucie EUR i USD. Umowa wielocelowej linii kredytowej została zawarta na okres 10 lat do 10 sierpnia 2026 roku z pierwszym terminem udostępnienia kredytu do 08 sierpnia 2017 roku. Ponadto Spółka zawarła z BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. Umowę  faktoringową w kwocie 12 mln zł z rocznym terminem obowiązywania. Limity w ramach tej umowy dostępne są w walutach PLN, EUR, USD.
Warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie obowiązujących na rynku.

Wartość zawartych umów przez podmiot zależny (Spółkę) przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2. pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.