Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną – EBI 20/2016Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną – EBI 20/2016

Zarząd M FOOD SA z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej tj. Corpo sp. z o.o. Sp. K. (Spółka) informacji o zawarciu w dniu 08 sierpnia 2016 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) aneksów do umowy kredytowej oraz umowy faktoringowej, których celem jest finansowanie bieżącej działalność Spółki. Aneks do Umowy o limit wierzytelności zmienił dotychczasową kwotę limitu z 3 mln EUR na 2 mln EUR i wydłużył datę jego spłaty o 1 rok do dnia 30 marca 2018 roku. W ramach tej umowy Bank udostępnił kredyt rewolwingowy, limit na akredytywy oraz limit na gwarancje bankowe.

Aneks do Umowy faktoringowej zmienił dotychczasową kwotę limitu z 20 mln zł na 12 mln zł i wydłużył okres spłaty o 1 rok do 08 lutego 2018 roku.
Warunki obu umów nie odbiegają od powszechnie obowiązujących na rynku oraz są dostępne w trzech walutach: USD, EUR, PLN.

W związku z planową dywersyfikacją ryzyk finansowych spółka zależna CORPO sp. z o.o. Sp.K. podjęła decyzję o nawiązaniu współpracy z drugim bankiem. O szczegółach Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie.
Wartość zawartych umów przez podmiot zależny (Spółkę)  przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2. pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.