Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną – EBI 20/2015Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną – EBI 20/2015

Zarząd M FOOD SA z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym informuje o otrzymaniu od spółki zależnej tj. Corpo sp. z o.o.
Sp. K. (Spółka) informacji o zawarciu w dniu 31 sierpnia 2015 roku z Raiffeisen Bank S.A. (Bank) dwóch umów
kredytowych, których celem jest finansowanie bieżącej działalność Spółki.
Pierwszą z nich jest umowa o limit wierzytelności w kwocie 3 mln EUR, w ramach której Bank udostępnił kredyt
rewolwingowy oraz limit na akredytywy. Umowa została zawarta do 31 marca 2017 roku.
Drugą umową jest umowa faktoringowa do kwoty 20 mln PLN, obowiązująca do 08 lutego 2016 roku.
Warunki obu umów nie odbiegają od powszechnie obowiązujących na rynku oraz są dostępne w trzech walutach: USD,
EUR, PLN.
Wartość zawartych umów przez podmiot zależny (Spółkę) przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 2. pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
· Jerzy Gądek – Prezes Zarządu