Podpisanie istotnej umowy przez Spółki zależne – ESPI 15/2017Podpisanie istotnej umowy przez Spółki zależne – ESPI 15/2017

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółek zależnych tj. Corpo Sp. z o.o. Sp. K. i CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. (Spółki) informacji o zawarciu w dniu 5 października 2017 roku, podczas polsko – bułgarskiego Forum Gospodarczego w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie, 5–letniej umowy z bułgarską firmą JGV Bulgaria Ltd. na dostawy miodu.

Umowa wchodzi w życie 1 stycznia 2018 roku i gwarantuje Spółkom wiodącą pozycję w zakupach miodu od bułgarskiego dostawcy na rynek Polski i Unii Europejskiej. Strona bułgarska zobowiązuje się do dostarczenia minimum 10 tysięcy ton miodu w ciągu 5 lat obowiązywania Umowy. Ceny będą każdorazowo negocjowane w zależności od rodzaju i parametrów zamawianego towaru.

Podpisanie Umowy jest kolejnym etapem realizacji założonej strategii M FOOD S.A., o którym Spółka pisała w komunikacie ESPI 12/207 z dnia 1 sierpnia 2017 r informującym o zakupie udziałów w spółce dedykowanej do obrotu miodami BIO. W opinii Zarządu jej realizacja będzie miała pozytywny wpływ na osiągany przez Grupę poziom sprzedaży, co przełoży się na jej wyniki finansowe w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne