Pierwsze wezwanie M FOOD S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji – EBI 16/2020Pierwsze wezwanie M FOOD S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji – EBI 16/2020

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi, (dalej: „Spółka”) informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia
2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.),
niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich
w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obo
wiązująca dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, wygasa
z dniem 1 marca 2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez
akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww.
ustawy.
Wezwanie jest pierwszym z
pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych przepisami. Kolejne wezwania będą
publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.
Dokumenty akcji należy
składać, za pisemnym pokwitowaniem, w biurze Spółki pod adresem ul. Karolewska 1, 90 560
Łódź, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:30 do 16:30.
Podstawa prawna:
art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy
Kodeks S półek Handlowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2019 poz.
Osoby