Otrzymanie szczegółowej oferty określającej zasady zaangażowania kapitalowego – EBI 34/2013Otrzymanie szczegółowej oferty określającej zasady zaangażowania kapitalowego – EBI 34/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”), informuje niniejszym, że w
dniu 15 marca 2013 roku, Spółka otrzymała od Inwestora, o którym Spółka informowała w drodze
raportu bieżącego EBI Nr 24/2013 roku, szczegółową ofertę określającą zasady zaangażowania
kapitałowego w M Development SA.
Inwestor określił swoje zaangażowanie poprzez objęcie akcji nowej emisji w wysokości 5 mln zł,
kierowanej do niego w terminie do 30 kwietnia 2013 roku.
Oferta zawiera również deklarację dalszego zaangażowania kapitałowego Inwestora do kwoty
20 mln zł, w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.
Jednocześnie Inwestor zastrzegł poprzez klauzulę poufności brak możliwości publikowania innych
istotnych danych oferty do dnia odbycia się NWZA M Development SA ze względu na fakt, że do
dnia 22 marca 2013 roku ma zostać przedstawiona konkurencyjna oferta kolejnego inwestora, o
którym Spółka informowała w raporcie nr 29/2013.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.