Otrzymanie Listu Intencyjnego w sprawie nawiązania relacji inwestorskich – EBI 24/2013Otrzymanie Listu Intencyjnego w sprawie nawiązania relacji inwestorskich – EBI 24/2013

Otrzymanie Listu Intencyjnego w sprawie nawiązania relacji inwestorskich
Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”), informuje niniejszym, że w dniu 19 lutego 2013 roku, Spółka otrzymała List Intencyjny w sprawie nawiązania relacji inwestorskich, pomiędzy Spółką M Development SA a spółką z siedzibą w Łodzi, prowadzącą działalność gospodarczą, przy corocznych przychodach na poziomie 70 mln – 80mln zł, oraz corocznym kilku milionowym zysku netto, zwaną dalej „Inwestorem”. Zamiarem „Inwestora” jest wprowadzenie swoich akcji do notowań w alternatywnym systemie obrotu poprzez zaangażowanie kapitałowe w M Development SA ze strony Inwestora, zmierzające do uzyskania pakietu większościowego w M Development SA. Zgodnie z treścią Listu Intencyjnego, zaangażowanie kapitałowe ze strony wskazanego Inwestora może zostać zrealizowanie poprzez podwyższenie kapitału zakładowego M Development SA w drodze prywatnej emisji nowych akcji, kierowanej do Inwestora lub akcjonariuszy Inwestora lub nabycie akcji M Development SA w obrocie wtórnym, w drodze transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub w drodze zawarcia umów cywilnoprawnych – w wyniku czego Inwestor lub akcjonariusze Inwestora obejmą większościowy pakiet akcji M Development SA. Strony podpisanego Listu Intencyjnego postanowiły również, iż zasady dokonania przez Inwestora zaangażowania kapitałowego w M Development SA, tj. wysokość, zakres oraz sposób finansowania, zostaną ustalone przez Strony najpóźniej w terminie do dnia 15 marca 2013 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.