Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2012r.-31.12.2012r.Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2012r.-31.12.2012r.

Dział I. INFORMACJA OGÓLNA RAPORTU

1. Dane identyfikujące badaną jednostkę

1.1. Nazwa badanej jednostki i jej siedziba: M Development S.A. 91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74

1.2. Kierownik jednostki (skład zarządu) i zmiany, jakie nastąpiły w tym zakresie w badanym roku obrotowym oraz do dnia zakończenia badania. Jerzy Gadek – Prezes Zarządu W dniu 15.11.2012r. Prezes Jerzy Gadek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem od dnia 17.11.2012r., która została cofnięta w dniu 16.11.2012r. W dniu 27.12.2012r. Pan Jerzy Gadek został odwołany ze składu Zarządu i ponownie powołany, na mocy odrębnych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

1.3. Podstawa prawna działania: Jednostka działa na podstawie statutu sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 16.10.2009r. Repertorium A nr 5472/09 z uwzględnieniem oświadczenia zmieniającego z dnia 30.10.2009r. Rep. A nr 5863/09 ze zmianami wprowadzonymi w dniach: • 18.03.2010r. – Rep. A nr 1218/2010, • 05.05.2010r. – Rep. A nr 2098/2010, • 24.06.2010r. – Rep. A nr 3295/2010, • 27.07.2010r. – Rep. A nr 3827/2010. W dniu 14 stycznia 201 Ir. akcje Spółki M Development zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect