Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD SA oraz projekty uchwał w sprawie emisji akcji i wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym GPW – EBI 4/2017Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD SA oraz projekty uchwał w sprawie emisji akcji i wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym GPW – EBI 4/2017

Zarząd M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki zwołuje na dzień 16 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Karolewskiej 1 w Łodzi o godz. 12.00 z następującym porządkiem obrad.

 

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
 6. 6. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 7. 7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na dematerializację akcji serii E, F, i G Spółki oraz praw do akcji serii F i G Spółki, ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E, F i G Spółki oraz praw do akcji serii F i G Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej spółki.
 9. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2016 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2016, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej M FOOD SA za rok 2016, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD SA za rok 2016 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2016 rok.
 10. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
 11. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
 12. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej M FOOD SA w roku obrotowym 2016.
 13. 13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A.w roku obrotowym 2016.
 14. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2016 rok.
 15. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 16. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 17. 17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
 18. 18. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD SA o treści zgodnej z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są również na stronie internetowej Emitenta https://m-food.pl/

Podstawa prawna:

 • 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.