Odstąpienie od stosowania jednej z zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect – EBI 4/2014Odstąpienie od stosowania jednej z zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect – EBI 4/2014

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, że podjął decyzję o odstąpieniu od
stosowania zasady, o której mowa w punkcie 16 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” polegającej na
publikacji raportów miesięcznych w terminie 14 dni od zakończenia danego miesiąca.
W opinii Zarządu Spółki należyte wypełnianie obowiązków informacyjnych (publikacja informacji na stronie internetowej
Spółki), a w szczególności informowanie w formie raportów bieżących o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach, które
mogą mieć wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Spółki lub w ocenie Spółki mogłyby w sposób
znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych, jest wystarczające do odstąpienia przez
Spółkę od publikowania raportów miesięcznych.
Podstawa prawna: §4 pkt 3 i § 6 pkt 8a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
· Andrzej Kochański – Prezes Zarządu