Nałożenie kary pieniężnej na Spółkę – EBI 7/02019Nałożenie kary pieniężnej na Spółkę – EBI 7/02019

Zarząd MFOOD S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały Nr 572/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 10.000,00 zł.

Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Spółkę wynika z niedochowania przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego za rok 2018, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Jerzy Gądek – Prezes Zarządu