M Development S.A. – istotna informacja dla akcjonariuszy.M Development S.A. – istotna informacja dla akcjonariuszy.

Zarząd Spółki działając na podstawie art 399 § 1, zwołał w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych na 16 stycznia 2013r. dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy przy ulicy Żeligowskiego 32/34. Walne Zgromadzenia rozpoczęły się o czasie, rozpoczął je zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i §11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w M Development S.A. (regulamin dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.mdevelopment.pl/public/userfiles/file/dokumenty_spolki/Regulamin_Walnego_Zgromadzenia_M_Development_SA.pdf ), w podnajętym do tego celu pomieszczeniu (spółka nie posiada lokalu przy Żeligowskiego, a zarówno dostęp do lokalu jak i korespondencji przychodzącej do Spółki utrudnia Pan Jerzy Gądek były Prezes Zarządu Spółki przeciwko któremu w prokuraturze toczy się postępowanie w jego sprawie), Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jacek Krala. W obu zgromadzeniach udział wzięło 3 z 7 uprawnionych (dopełnili formalności zgłoszenia) akcjonariuszy. Oba zgromadzenia protokołowała notariusz Marzenna Kamińska – Gbur. Na obu NWZA zarządzono przerwę w obradach do dnia 31 stycznia 2013 roku. Jak się później okazało, wg wiedzy powziętej od Jacka Krali, pozostali akcjonariusze odbyli własne, nielegalne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z udziałem m.in. Pana Jerzego Gądka, byłego Prezesa Zarządu Spółki, o którego działaniach, w tym mających charakter wyprowadzania majątku Spółki na zewnątrz bez uprawnień, Spółka informowała w raportach bieżących. Ów nielegalnie zwołane NWZA, posłużyło się odpisem listy akcjonariuszy, jaka w trybie Kodeksu spółek handlowych została wyłożona do wglądu na 3 dni przed odbyciem zwołanych Zgromadzeń Akcjonariuszy. Zgodnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń by NWZA Spółki było legalne przeprowadzone musi je otworzyć Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący lub Prezes Zarządu. Przewodniczący Rady Nadzorczej brał udział w Zgromadzeniu protokołowanym przez mecenas Marzenę Kamińską – Gbur, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej i zarazem Prezesem Zarządu jestem ja, Jarosław Turek. Mając na uwadze powyższe, w dniu 16 stycznia 2013 roku przewodnicząca Sądu Rejonowego w Łodzi, XX Wydziału Gospodarczego prowadzącego akta rejestrowe Spółki została poinformowana o zdarzeniu i możliwych działaniach mających na celu pozaprawne działania m.in. Pana Jerzego Gądka w tym: -przeprowadzeniem przez kilkoro akcjonariuszy NWZA Spółki bez uprawnień; -posłużenie się listą akcjonariuszy bez podpisu osoby uprawnionej do reprezentacji; -możliwym poświadczeniem nieprawdy przed Sądem Rejonowym XX Wydział Gospodarczy uczestniczących w nieformalnym samozwańczym NWZA Spółki; -otwarciem posiedzenia Zgromadzenia bez udziału uprawnionych do tego zgodnie z §11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, a co za tym idzie kolejnym dowodem na, brak jego legalności; Wskazać należy, że Pan Jerzy Gądek współdziałał na samozwańczym NWZA Spółki z osobami reprezentującymi podmioty, z którymi w czasie sprawowania funkcji Prezesa Zarządu dokonywał transakcji z pokrzywdzeniem interesów Spółki. Dodatkowo, zgodnie z wiedzą Zarządu, w nieformalnym samozwańczym NWZA Spółki udział wzięła Spółka komandytowa Corpo z siedzibą w Łodzi, reprezentowana przez podmiot kierowany przez Pana Jerzego Gądka, która zgłosiła na NWZA Spółki 6.500.000 głosów, a która nie dopełniła obowiązkowi informacyjnemu wynikającemu z art. 69 ustawy o ofercie i na podstawie art. 89 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539) nie mogłaby uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach. Dodatkowo, posiadacz lokalu w jakim przeprowadzono nieformalne samozwańcze NWZA Spółki poinformował Spółkę, że lokal jego został wykorzystany do w/w celu bez jego zgody pod pretekstem spotkania się z właścicielem. Potwierdza to cel oraz zamiary osób uczestniczących w nieformalnym samozwańczym NWZA ominięcia prawa i próby doprowadzenia w sposób nielegalny do uzyskania stosownych wpisów w KRS. Zarząd Spółki informuje, że dodatkowo złożył do akt rejestrowych stosowne wnioski zabezpieczające oraz informacje wyjaśniające zaistniałych w dniu 16 stycznia zdarzeń oraz podejmie dalsze kroki prawne mające na celu ochronę interesów Spółki (w tym także stosowne wnioski do Rady Adwokackiej co do działań adwokata Przemysława Nowaka uczestniczącego w procederze). Akcjonariusze muszą liczyć się z tym, że istnieje realne zagrożenie niepowołania Zarządu w wyznaczonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie terminie a pacyfikujące nielegalne działania