Korekta raportu 18/2014 tj. Jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za II kwartał 2014 roku – EBI 19/2014Korekta raportu 18/2014 tj. Jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za II kwartał 2014 roku – EBI 19/2014

W dniu 14 sierpnia 2014 r. spółka M Development SA opublikowała Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II
kwartał 2014. Na skutek technicznych problemów z importowaniem danych spółki zależnej, tabela nr 6 oraz tabela nr 8
zawierają niepełne wartości.
Jednocześnie Zarząd spółki M Development SA wyjaśnia, że skorygowany raport zawiera nowy sposób prezentacji
odpisu wartości firmy, a doładnie spółki
zależnej – CORPO Sp z o.o. S.K.A. Zarząd stoi na stanowisku, że taki sposób prezentacji – w osobnej pozycji – pozwoli
lepiej ocenić rzeczywisty wynik finansowy Grupy Kaitałowej
M Development SA.
Poniżej skorygowane pozycje raportu oraz w załączeniu pełna treść raportu po uwzględnieniu korekt.
1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta za okres
od 01.04.2014 r. do 30.06.2014 r.(w PLN) oraz narastająco za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.(w PLN)
tj. przed korektą:
poz. „K.”: Zysk (strata) brutto: (za okres 01.04.2014 – 30.06.2014): 4.161,17 zł ; (za okres 01.01.2014 – 30.06.2014):
1.373.196,84 zł;
poz. „L.”: Odpis wartości firmy – jedn. zależne (za okres 01.04.2014 – 30.06.2014): 0,00 zł; (za okres 01.01.2014 –
30.06.2014): 1.369.035,67 zł;
poz. „L. -” : Zysk (strata) brutto (za okres 01.04.2014 – 30.06.2014): 4.161,17 zł; (za okres 01.01.2014 – 30.06.2014):
4.161,17 zł;
Po korekcie:
poz. „K.”: Zysk (strata) brutto: (za okres 01.04.2014 – 30.06.2014): 820.499,10 zł ; (za okres 01.01.2014 –
30.06.2014): 3.005.872,70 zł;
poz. „L.”: Odpis wartości firmy – jedn. zależne (za okres 01.04.2014 – 30.06.2014): 816.337,93 zł; (za okres 01.01.2014
– 30.06.2014): 1.632.675,86 zł;
poz. „M.”: Zysk (strata) brutto (za okres 01.04.2014 – 30.06.2014): 4.161,17 zł; (za okres 01.01.2014 – 30.06.2014):
1.373.196,84 zł;
2. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 01.04.2014 r. do
30.06.2014 r. (w PLN) oraz narastająco za okres
od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. (w PLN)
Przed korektą:
poz. „A.I.”: Zysk (strata) netto: (za okres 01.04.2014 – 30.06.2014): 820 499,10 zł; (za okres 01.01.2014 –
30.06.2014): 2 189 534,77 zł;
poz. „A.II.”: Korekty razem (za okres 01.04.2014 – 30.06.2014): 3 788 302,54 zł; (za okres 01.01.2014 – 30.06.2014):
10 907 372,25 zł;
poz. „A.II.1.1.”: amortyzacja wartości firmy-jedn. zależne (za okres 01.04.2014 – 30.06.2014): 0,00 zł; (za okres
01.01.2014 – 30.06.2014): 816 337,93 zł;
Po korekcie:
poz. „A.I.”: Zysk (strata) netto: (za okres 01.04.2014 – 30.06.2014): 4 161,17 z; (za okres 01.01.2014 – 30.06.2014):
1 373 196,84 zł;
poz. „A.II.”: Korekty razem (za okres 01.04.2014 – 30.06.2014): 4 604 640,47 zł ;(za okres 01.01.2014 – 30.06.2014):
11 723 710,18 zł
poz. „A.II.2.”: Odpis wartości firmy-jedn. zależne (za okres 01.04.2014 – 30.06.2014): 816 337,93 zł; (za okres
01.01.2014 – 30.06.2014): 1 632 675,86 zł.