Jednostkowy raport roczny M FOOD SA za 2014 r. – EBI 10/2015Jednostkowy raport roczny M FOOD SA za 2014 r. – EBI 10/2015

Jednostkowy raport roczny M FOOD SA za 2014 r.
Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje w załączonych plikach raport okresowy –
jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2014.
Podstawa prawna: § 5 ust. 6.1. – 6.3. w zw. z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”.
Załączniki:
· List Prezesa Zarządu M FOOD SA.pdf rozmiar: 561.4 kB
· Opinia i Raport z badania M FOOD SA.pdf rozmiar: 9839.5 kB
· Sprawozdanie Finansowe M FOOD SA.pdf rozmiar: 11603.9 kB
· Sprawozdanie Zarządu M FOOD SA.pdf rozmiar: 12037.6 kB
· Wybrane dane finansowe.pdf rozmiar: 78.7 kB
· Oświadczenie.pdf rozmiar: 436.8 kB
Osoby reprezentujące spółkę:
· Andrzej Kochański – Prezes Zarządu