Jednostkowy raport roczny M Development SA za 2013 rok – EBI 13/2014Jednostkowy raport roczny M Development SA za 2013 rok – EBI 13/2014

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje w załączonych plikach raport okresowy
– jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2013.
Podstawa prawna: § 5 ust. 6.1. – 6.3. w zw. z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:
· Opinia i Raport z badania Sprawozdania Finansowego.pdf rozmiar: 5567.2 kB
· Sprawozdanie Zarządu z działaności Spółki.pdf rozmiar: 12430.1 kB
· Sprawozdanie finansowe.pdf rozmiar: 6733.7 kB
· List Prezesa Zarządu, wybrane dane finansowe, Oświadczenie Zarządu.pdf rozmiar: 2722.0 kB
Osoby reprezentujące spółkę:
· Andrzej Kochański – Prezes Zarządu