Istotna umowa spółki zależnej – EBI 5/2014Istotna umowa spółki zależnej – EBI 5/2014

Zarząd Spółki wskazuje, że w dniu 3 lutego 2014 r. Corpo sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Łodzi (spółka zależna od M
Development S.A.) powzięła informację o wpłynięciu zwrotnie podpisanego kontraktu na dostarczenie miodu pszczelego
wielokwiatowego. Umowa jest kontynuacją dotychczasowej współpracy i jej warunki nie odbiegają od wcześniej
zawartych umów z tym kontrahentem, jak i od warunków powszechnie przyjętych dla umów tego rodzaju.
Umowa handlowa opiewa na równowartość w złotych 3.140 500 zł. Strony zastrzegły możliwość podwyższenia umowy o
1.570.250 zł tj. do pełnej wysokości 4.710.750 zł.
Spółka przekazuje informację o ww. umowie spółki zależnej z uwagi na jej wartość, która przekracza próg umowy
istotnej określony w załączniku nr 3 do Regulaminu ASO.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
· Andrzej Kochański – Prezes Zarządu