Istotna informacjaIstotna informacja

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka
powzięła
informację potwierdzającą z akończeni e procesu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki prawa
bułga rskiego JGV Bul garia Ltd. z siedzibą w Targovishte (dalej: „JGV BG”), z którą Spółka podpisała umowę inwestycyjną
na objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym , o czym Spółka informowała w raporcie ESPI nr
2 /2019 z dnia 24 maja 2019 roku .
W wyniku przeprowadzonego wyżej procesu
Spółka objęła 9 3 999 sztuk nowych udziałów JGV BG o łącznej wartości
9 39 99 0 BGN (lew bułgarski), które stanowią obecnie 85% w kapitale zakładowym oraz głosach na zgromadzeniu
wspólników JGV BG.
Objęcie przez Spółkę
udziałów w podwyższon ym kapitale zakładowym JGV BG zostało sfinansowane ze środków
pozyskanych przez Spółkę w drodze pożyczki gotówkowej w kwocie 940 .000 tys. BGN, zaciągniętej od podmiotu
powi ązanego Corpo Spółki z o graniczoną odpowiedzialnością Sp ółki Komandytowej z siedzibą w Łodzi Termin spłaty
pożyczki ustalono na 31 lipca 2029 roku. Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy pożyczki nie odbiegaj ą od
warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów
Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że k
olejnym etapem planowanego zaangażowania Spółki w JGV BG będzie dokonanie odkupu od obecnego udziałowca dodat kowych 5% udziałów za kwotę nie przekraczającą 60 tys. BGN, co w ocenie Zarządu Spółki powinno nastąpić do końca marca 2020 roku dając Spółce 90% udziału w JGV BG. O sfinalizowaniu
nabycia dodatkowego pakietu udziałów w JGV BG Spółka poinformuje w drodze odrębnego raportu.
Proces zaangażowania
kapitałowego w JGV BG jest wynikiem realizacji zakładanej przez Spółkę długoterminowej
strategii rozwoju , o której Spółka informowała w stosownych raportach
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne.