Istotna informacja – ESPI 8/2017Istotna informacja – ESPI 8/2017

Zarząd M FOOD S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Łodzi informuje, iż rozpoczął, a w dniu dzisiejszym podjął decyzję o odrzuceniu oferty i zakończeniu negocjacji z Altus TFI S.A. w sprawie nabycia akcji serii F emitowanych na mocy Uchwały Nr 3/2017 Walnego Zgromadzenia z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Jednocześnie Emitent w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza V15 sp. z o.o. S.K.A. („Akcjonariusz”) , posiadającego 4.425.117 akcji, stanowiących 84,67% udziału w kapitale oraz 4.425.117 głosów, stanowiących 84,67% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki o niekontynuowaniu negocjacji z Altus TFI S.A w sprawie zbycia jakichkolwiek istniejących akcji należących do Akcjonariusza.
Powodem decyzji podjętej przez Zarząd Emitenta jest zbyt wysokie – przekraczające standardy rynku kapitałowego – deklarowane zaangażowanie Altus TFI S.A. Na dzień dzisiejszy Emitent nie przewiduje tak dużej koncentracji kapitału zakładowego w ramach jednego podmiotu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.