Istotna informacja – ESPI 4/2021Istotna informacja – ESPI 4/2021

Działając w imieniu M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportów ESPI nr 12/2018 z dnia 26 października 2018 r., nr 1/2019 i nr 2/2019 z dnia 24 maja 2019 r. oraz raportu nr 1/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r., Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisany aneks do umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 23 maja 2019 roku wraz z umową zakupu 15.900 udziałów w  JGV Bułgaria Ltd. z siedzibą w Targovishte (dalej: „JGV BG”) po cenie 12,50 BGN (lew bułgarski) za 1 udział, o łącznej wartości 198.750 BGN, będącej kolejnym planowanym etapem realizacji długoterminowej strategii rozwoju Spółki. Pierwotne warunki umowy inwestycyjnej zakładały nabycie dodatkowego pakietu udziałów JGV BG na poziomie gwarantującym osiągnięcie 90% w kapitale zakładowym oraz głosach na zgromadzeniu wspólników JGV BG. W wyniku zmiany umowy inwestycyjnej skutkującej zwiększeniem liczby nabywanych przez Spółkę udziałów JGV BG, w ramach drugiego etapu realizowanego procesu finalne zaangażowanie kapitałowe Spółki w JGV BG wzrosło do poziomu 99,91%. Nabycie udziałów JGV BG zostanie opłacone w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od podpisania umowy, ze środków własnych Spółki lub z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Istotna informacja – ESPI 4/2021