Istotna informacja ESPI 2/2019Istotna informacja ESPI 2/2019

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) informuje, w dniu 23 maja 2019 roku Spółka podpisała z obecnym
udziałowcem spółki prawa bułgarskiego JGV Bułgaria OOD z siedzibą w Targovishte (dalej: „JGV BG”) umowę
inwestycyjną na zakup udziałów w podwyższonym kapitale JGV BG. Umowa reguluje proces planowanego zaangażowania
Spółki w JGV BG przy uwzględnieniu wspólnego rozwijania działań gospodarczych. Spółka na podstawie w/w Umowy
obejmie 94.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 10 BGN (lew bułgarski) za każdy udział, tj. za kwotę 940.000
BGN, co stanowi równowartość 2.064.710 PLN. W wyniku objęcia nowych udziałów Spółka posiadać będzie 85% udziałów
w kapitale zakładowym JGV BG. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego JGV BG Spółka dokona odkupu od
obecnego udziałowca JGV BG dodatkowych 5% udziałów za kwotę nie przekraczającą 60.000 BGN.
W celu realizacji w/w inwestycji Spółka planuje zaciągnąć od spółki powiązanej zobowiązanie finansowe na kwotę
nieprzekraczającą równowartości kwoty 1 000.000 BGN z terminem spłaty do 2029 roku. Warunki w/w zobowiązania nie
będą odbiegać od warunków powszechnie stosowanych na rynku.