Istotna informacja – ESPI 19/2016Istotna informacja – ESPI 19/2016

W nawiązaniu do zgody udzielonej przez Radę Nadzorczą Spółki a opublikowanej raportem bieżącym EBI 18/2016 z dnia 21.12.2016r, Zarząd M FOOD SA („Spółka”) informuje, że w dniu 29 grudnia 2016 roku, zawarł z FORMICA Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (jako Sprzedającym) umowę sprzedaży 100 Akcji serii A oraz 10.000 Akcji serii B w spółce komandytowej specjalnej (société en commandite spéciale) prawa luksemburskiego pod nazwą COCOTAL société en commandite spéciale.

Cena nabycia akcji przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, co w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 45 lit. a) Rozporządzenia stanowi podstawę do uznania tych aktywów za aktywa o znacznej wartości. Cena ich nabycia została ustalona przez strony umowy w oparciu o wycenę przez niezależny podmiot. Podstawę wyceny akcji spółki dokonanej przez Advalue Doradztwo i Wyceny Sp. z o.o. stanowiła wartość księgowa aktywów netto spółki.

Zapłata za nabyte akcje nastąpiła zgodnie z umową z dnia 30 grudnia 2016r poprzez potrącenie wzajemnych zobowiązań i należności.

Powyższe działanie jest kolejnym krokiem prowadzonej restrukturyzacji organizacyjnej podmiotów Grupy Kapitałowej, mającym na celu zwiększenie transparentności Grupy Kapitałowej Spółki oraz optymalne planowanie podatkowe i nie ma wpływu na działalność operacyjną Spółki ani jej Grupy Kapitałowej.