Istotna informacja – ESPI 18/2016Istotna informacja – ESPI 18/2016

Zarząd M FOOD SA („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na swoim posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2016r,w związku z prowadzoną restrukturyzacją organizacyjną podmiotów Grupy Kapitałowej, mającą na celu zwiększenie transparentności Grupy Kapitałowej Spółki oraz optymalne planowanie podatkowe, wyraziła zgodę na podjęcie dalszych czynności formalnych w tej sprawie. W szczególności Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na:

– nabycie przez Emitenta akcji COCOTAL SCSp na warunkach określonych przez Zarząd Spółki

– dokonanie przez Spółkę wykupu certyfikatów inwestycyjnych FORICA FIZAN emisji 002

 

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 19 pkt. 5) Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, obu sprawozdań sporządzanych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku i postanowiła powierzyć zbadanie obu tych sprawozdań: spółce Biuro Biegłych Rewidentów Eko-Bilans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (adres: ul. P.O.W. 29/3, 90-248 Łódź), wpisanej do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów jako podmiot audytorski nr 64.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z Biurem Biegłych Rewidentów Eko-Bilans Spółką z o. o. stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016