Istotna informacja – ESPI 11/2016Istotna informacja – ESPI 11/2016

W nawiązaniu do zgody udzielonej przez Radę Nadzorczą Spółki a opublikowanej raportem bieżącym EBI 15/2016 z dnia 30.06.2016r, Zarząd M FOOD SA („Spółka”) informuje, że w dniu 27 października 2016 roku podpisał umowę przeniesienia własności certyfikatów inwestycyjnych Formica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w ramach przejęcia majątku likwidowanej spółki Corpo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RGLAB Spółka komandytowa

Przeniesienie praw z Certyfikatów Formica FIZAN na M FOOD S.A. nastąpi z chwilą dokonania wpisu w ewidencji informacji o uczestnikach prowadzonej przez Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Powyższe działanie jest kolejnym krokiem prowadzonej restrukturyzacji organizacyjnej podmiotów Grupy Kapitałowej, mającym na celu zwiększenie transparentności Grupy Kapitałowej Spółki oraz optymalne planowanie podatkowe i nie ma wpływu na działalność operacyjną Spółki ani jej Grupy Kapitałowej.