Istotna informacja ESPI 1/2019Istotna informacja ESPI 1/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI Nr 12/2018 z dnia 26 października 2018 roku, Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia §19 pkt 15) Statutu Spółki, wyraziła zgodę na nabycie przez Spółkę udziałów w spółce prawa bułgarskiego JGV Bu|garia OOD (JGV Bu|garia Ltd.) z siedzibą 7700 Targovishte, ul. Stefana Karadzha 4A, EIK 201596509, VAT BG 2015965089, za kwotę nie wższą niż 2.500.000,00 zł (dwa mi|iony pięćset tysięcy złotych), po uprzednim zawarciu przez Spółkę wynegocjowanej przez Zarząd Spółki umowy inwestycyjnej z dotychczasowymi wspó|nikami JGV Bulgaria OOD.