Istotna informacja – EBI 22/2015Istotna informacja – EBI 22/2015

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż w dniu 2 października 2015 r. powziął
informację o dokonaniu, w dniu 30 września 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców, przekształcenia spółki
Corpo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RGLAB spółka komandytowo-akcyjna.
W związku z powyższym, od dnia wpisania zmiany do Rejestrze Przedsiębiorców KRS tj. od 30 września 2015 r.
przedmiotowa spółka działa pod nazwą Corpo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RGLAB Spółka komandytowa.
Zarząd M FOOD S.A. zaznacza, iż zmiana formy prawnej spółki zależnej, a w konsekwencji nazwy, nie ma wpływu na
kontynuację działalności przez ten sam podmiot.
Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Corpo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RGLAB Spółka komandytowa
z siedzibą w Warszawie jest prawnym następcą spółki przekształconej.
Ponadto, Corpo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RGLAB spółka komandytowo-akcyjna zachowuje swój
dotychczasowy adres, numer NIP i Regon. Zmianie uległ jedynie numer KRS (0000578005).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
· Jerzy Gądek – Prezes Zarządu