Istotna informacja – EBI 15/2016Istotna informacja – EBI 15/2016

Zarząd M FOOD SA („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na swoim posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2016 r, w związku z prowadzoną restrukturyzacją organizacyjną podmiotów Grupy Kapitałowej, mającą na celu zwiększenie transparentności Grupy Kapitałowej Spółki oraz optymalne planowanie podatkowe, wyraziła zgodę na podjęcie dalszych czynności formalnych w tej sprawie. W szczególności Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na:

– przystąpienie Spółki do umowy o współpracy w zakresie zawiązania i administrowania Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych

–  nabycie przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych FORMICA FIZ AN w ramach przejęcia majątku likwidowanej Corpo Sp. z o.o. RGLAB Sp.k.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na sprzedaż przez Spółkę udziałów w spółce Osiedle Becka Sp. z o.o.  które stanowią pozostałość po historycznej działalności Spółki w sektorze deweloperskim.

Powyższe działania nie mają wpływu na działalność operacyjną Spółki ani jej Grupy Kapitałowej.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemy Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywny systemie obrotu na rynku NewConnect”.