Istotna informacjaIstotna informacja

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, (1) po analizie wyników Emitenta osiągniętych w roku 2020, (2) mając na uwadze aktualną kapitalizację Emitenta w stosunku do jego wartości księgowej i osiąganych wyników finansowych, oraz (3) mając na uwadze interes Emitenta i interes akcjonariuszy Emitenta, podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących dalszej działalności Emitenta, z uwzględnieniem konieczności uzyskania odpowiedniej wyceny akcji Emitenta w stosunku do wartości jego majątku i osiąganych wyników finansowych. Proces przeglądu opcji strategicznych ma na celu identyfikację i wybór najkorzystniejszego modelu dalszego działania Emitenta. W ramach procesu przeglądu opcji strategicznych Zarząd Emitenta będzie oceniał wszelkie możliwe scenariusze prowadzenia dalszej działalności Emitenta, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, (1) kontynuowanie aktualnej działalności z uwzględnieniem możliwości zwiększenia rozmiaru tej działalności, (2) rozszerzenie przedmiotu prowadzonej aktualnie działalności lub (3) zmianę przedmiotu prowadzonej aktualnie działalności.

Zarząd Emitenta informuje, że do dnia dzisiejszego nie zapadły jakiekolwiek strategiczne decyzje dotyczące przyszłości Emitenta. Nie ma też pewności, czy i kiedy, w efekcie prowadzonego obecnie przeglądu opcji strategicznych, podjęte zostaną takie decyzje.

Emitent będzie informował o decyzjach podjętych w wyniku przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne