Informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji serii E1 Spółki – EBI 1/2015Informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji serii E1 Spółki – EBI 1/2015

Zarząd M FOOD SA (dawniej: M Development SA) z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje niniejszym informacje
podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii E1 Spółki („Akcje serii E1”), emitowanych na
podstawie uchwały Nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E1 oraz uchwały Nr 2
w sprawie określenia zasad emisji akcji serii E1 z dnia 18 listopada 2014r. Spółka informowała o treści ww. uchwał w
drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 28/2014 z dnia 19 listopada 2014 roku.
1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji
Subskrypcja Akcji serii E1 miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia ofert przez
Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Na mocy postanowień Uchwały Nr 2
Zarządu Spółki z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad emisji akcji serii E1, określono że umowy objęcia
Akcji serii E1 zostaną zawarte w okresie od dnia 18 listopada 2014 roku do dnia 18 grudnia 2014 roku włącznie.
2) data przydziału instrumentów finansowych
Subskrypcja Akcji serii E1 miała charakter subskrypcji prywatnej, a objęcie Akcji serii E1 nastąpiło w okresie subskrypcji,
tj. w okresie od dnia 18 listopada 2014 roku do dnia 18 grudnia 2014 roku włącznie, w drodze zawarcia stosownych
umów objęcia Akcji serii E1 (złożenie ofert przez Spółkę i ich przyjęcie przez oznaczonych adresatów)
3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
Oferta prywatna Akcji serii E1 obejmowała nie więcej niż 5.000.000 sztuk Akcji serii E1 o wartości nominalnej 0,20 zł
każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie więcej niż 1.000.000,00 zł.
4) zastosowane stopy redukcji w wyodrębnionych transzach
W ramach emisji Akcji serii E1 nie wprowadzono podziału na transze. Objęcie Akcji serii E1 nastąpiło w drodze złożenia
ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych inwestorów (osoby uprawnione).
5) liczba Akcji serii E1, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji
W ramach subskrypcji prywatnej Akcji serii E1 Spółki osoby uprawnione przyjęły ofertę i objęły, w wyniku zawarcia
stosownych umów objęcia Akcji serii E1, łącznie 2.300.550 sztuk Akcji serii E1.
6) cena, po jakiej Akcje serii E1 były obejmowane
Wszystkie Akcje serii E1, w łącznej liczbie 2.300.550 sztuk, zostały objęte za cenę emisyjną wynoszącą 0,60 zł za jedną
akcję, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 1.380.330,00 zł.
Cena emisyjna Akcji serii E1 została ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną – zgodnie
z postanowieniami art. 446 § 2 ksh – w drodze odrębnej uchwały, w wysokości 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) za jedną
Akcję serii E1.
7) liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii E1
oraz
8) liczba osób, którym przydzielono Akcje serii E1
Wszystkie Akcje serii E1, na które złożono zapisy zostały zaoferowane i objęte, w drodze zawarcia stosownych umów
objęcia Akcji serii E1, przez sześć podmiotów (osoby uprawnione).
9) nazwy subemitentów, którzy objęli Akcji serii E1 w ramach wykonywania umów o subemisję
W związku z emisją Akcji serii E1 nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10) Łączne koszty emisji Akcji serii E1
Szacunkowe koszty związane z emisją Akcji serii E1 wyniosą około 8.800,00 zł brutto , z czego:
– koszt podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.300,00 zł;
– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji serii E1 – 1.500,00 zł;
– inne koszty związane z emisją Akcji serii E1 – szacunkowo 5.000,00 zł brutto
Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości koszty emisji Akcji serii E1 poniesione przy podwyższeniu kapitału
zakładowego Spółki zostaną zaliczone do kosztów finansowych.
Po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o emisję Akcji serii E1,
kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 10.452.698 zł i dzielił się będzie na 52.263.490 sztuk akcji o wartości
nominalnej 0,20 zł każda akcja, w tym: 100.000 sztuk Akcji serii A1, 1.255.000 sztuk Akcji serii B1, 607.940 sztuk Akcji
serii C1, 48.000.000 sztuk Akcji serii D1, oraz 2.300.550 sztuk Akcji serii E1.
Zgodnie z postanowieniami Uchwały Emisyjnej zamiarem Spółki jest dokonanie dematerializacji Akcji serii E1 i ubieganie
się o wprowadzenie Akcji serii E1 Spółki do organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA alternatywnego
systemu obrotu na rynku NewConnect.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”