Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej – EBI 4/2018Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej – EBI 4/2018

Zarząd MFOOD S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 06.02.2018 r mocą postanowień Uchwały Nr 3/2/2018 nie zatwierdziło kooptacji Pani Ady Krystyny Kluzek na członka Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie mocą uchwały Nr 4/2/2018 Walne Zgromadzenie powołało Pana Pawła Wiktorko na funkcję nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Nowy Członek Rady Nadzorczej został powołany na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, która skończy się 29 lipca 2019 roku.

W załączeniu prezentujemy informacje, o których mowa w § 10 pkt. 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO dotyczące Pana Pawła Wiktorko.

Aktualnie w skład Rady Nadzorczej M FOOD S.A. wchodzą następujące osoby:
– Piotr Rychta – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

– Monika Ostruszka – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
– Łukasz Pajor – Członek Rady Nadzorczej,
– Sylwester Redeł – Członek Rady Nadzorczej,
– Paweł Wiktorko – Członek Rady Nadzorczej,

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.