Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – EBI 13/2015Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – EBI 13/2015

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 9 czerwca 2015 roku V15
Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Łodzi, jako uprawniony akcjonariusz Spółki (w rozumieniu postanowień art. 401 § 1
Kodeksu spółek handlowych), złożył wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku (Zarząd Spółki zwołał przedmiotowe
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w dniu 3
czerwca 2015 roku, a stosowna informacja w tym przedmiocie została przekazana do publicznej wiadomości w drodze
raportów bieżących z dnia 3 czerwca 2015 roku: raportu bieżącego EBI Nr 12/2015 oraz raportu bieżącego ESPI Nr
2/2015). Zgodnie z treścią przedmiotowego wniosku, uprawniony, w/w akcjonariusz Spółki, wniósł o umieszczenie w
porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku następujących
punktów:
(-) zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki
(-) zmiana w składzie Zarządu Spółki
(-) zmiany Statutu Spółki w p. 15 § 19.
Pełna treść projektów uchwał, dotyczących proponowanych punktów porządku obrad, została zawarta w załączniku do
niniejszego Raportu.
W związku ze złożeniem przez uprawnionego akcjonariusza przedmiotowego wniosku, do porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku wprowadzono zmiany (uzupełnienia), a nowy
porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej
przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2014 oraz oceny
sprawozdania finansowego za rok 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014, oceny sprawozdania z
działalności Grupy Kapitałowej M FOOD SA za rok 2014, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD
SA za rok 2014 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2014 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy
Kapitałowej M FOOD SA w roku obrotowym 2014.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD SA w roku
obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2014 rok
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2014.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki w p. 15 § 19.
19. Zamknięcie obrad.