Informacja o zbyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki – ESPI 20/2013Informacja o zbyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki – ESPI 20/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”) informuje, iż Spółka powzięła
wiadomości, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, o zbyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2
pkt 4) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z Prezesem Zarządu Spółki (Jerzym
Gądkiem), tj. przez JGV Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę Komandytowo –
Akcyjną w Łodzi.