Informacja o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu Spółki – ESPI 32/2013Informacja o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu Spółki – ESPI 32/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”) informuje, iż Spółka powzięła
wiadomość, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez podmiot blisko związany,
w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z
Prezesem Zarządu Spółki (Andrzejem Kochańskim).
Pan Andrzej Kochański – Prezes Zarządu Spółki poinformował, w drodze zawiadomienia
przekazanego Spółce, o dokonaniu przez podmiot blisko związany, tj. Grupę Feniks
Sp z o. o.., transakcji zbycia łącznie 100 sztuk zdematerializowanych akcji Spółki, będących
przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (kod ISIN:
PLTXSFN00016).
Transakcja zbycia akcji Spółki została dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej Domu
Maklerskiego BZ WBK SA w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, na sesji
w dniu 19 września 2013 roku (zbycie 100 akcji po jednolitej cenie wynoszącej 0,27 zł za
jedną akcję).
Podstawa prawna: Art. 160 ust