Informacja o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu Spółki – ESPI 24/2013Informacja o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu Spółki – ESPI 24/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”) informuje, iż Spółka powzięła
wiadomość, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez podmiot blisko związany,
w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z
Prezesem Zarządu Spółki (Jerzym Gądkiem).