Informacja dla Akcjonariuszy – EBI 25/2013Informacja dla Akcjonariuszy – EBI 25/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”), informuje niniejszym, że w dniu 19 lutego 2013 roku, Spółka otrzymała dwa protokoły notarialne, sporządzone przez notariusz Marzennę Gbur – Kamińską z Torunia, które to protokoły w swojej treści zawierają podjęte uchwały na Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy M Development SA z dnia 31 stycznia 2013 roku.
Spółka, w drodze raportów EBI Nr 19/2013 i 20/2013 z 1 lutego 2013 roku informowała, iż w dniu 31 stycznia 2013 roku odbyły się dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy M Development SA, w miejscu, które zostało wskazane w raporcie bieżącym EBI Nr 18/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku, a protokoły tychże Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy zostały zgłoszone do akt rejestrowych KRS XX Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi.
W świetle zaś otrzymanych protokołów wynika, że odbyły się inne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, które jednak z uwagi na inne miejsce niż wskazane w/w komunikacie nie mogą być uznane za ważne i prawnie skuteczne. Uchwały podjęte na w/w spotkaniach, określanych mianem Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, których protokoły w dniu wczorajszym wpłynęły do Spółki są wewnętrznie sprzeczne, niewykonalne i wobec tego nie nadające się do realizacji i nadania im dalszego biegu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.