Częściowy wykup obligacji – EBI 15/2020Częściowy wykup obligacji – EBI 15/2020

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 września 2020 roku, zgodnie z § 10 Warunków Emisji Obligacji z dnia 18.08.2013 r., dokonał dobrowolnego częściowego wykupu obligacji I Emisji przed terminem ich zapadalności.

Wykupionych i umorzonych zostało 750 sztuk obligacji o łącznej wartości 750 000 złotych. Umorzenie części Obligacji I Emisji, powoduje wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”