Kategoria: 2015

Skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe M FOOD S.A. za trzeci kwartał 2015 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE O ile z kontekstu nie wynika inaczej, określenia zawarte w treści, takie jak „Spółka”, „M FOOD SA”, „M FOOD”, „Spółka Dominująca” lub inne sformułowania o podobnym znaczeniu oraz ich odmiany, odnoszą się do spółki M FOOD SA, natomiast „Grupa”, „Grupa Kapitałowa”, „Grupa Kapitałowa M FOOD” „Holding M FOOD” lub inne sformułowania o… Czytaj dalej »

Istotna informacja – EBI 22/2015

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż w dniu 2 października 2015 r. powziął informację o dokonaniu, w dniu 30 września 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców, przekształcenia spółki Corpo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RGLAB… Czytaj dalej »

Przekształcenia w ramach Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. – EBI 21/2015

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż w dniu 28 września 2015 r. został zrealizowany kolejny etap przekształceń w ramach Grupy Kapitałowej M FOOD S.A., które miały charakter wyłącznie organizacyjny i nie miały wpływu na działalność operacyjną spółek z Grupy. W szczególności, powyższe działania polegał na następujących transakcjach: – Spółka… Czytaj dalej »

Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną – EBI 20/2015

Zarząd M FOOD SA z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym informuje o otrzymaniu od spółki zależnej tj. Corpo sp. z o.o. Sp. K. (Spółka) informacji o zawarciu w dniu 31 sierpnia 2015 roku z Raiffeisen Bank S.A. (Bank) dwóch umów kredytowych, których celem jest finansowanie bieżącej działalność Spółki. Pierwszą z nich jest umowa o limit… Czytaj dalej »

Zmiany formalne w strukturze Grupy Kapitałowej – EBI 19/2015

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż w dniu 21 sierpnia 2015 r. Grupa Kapitałowa M FOOD S.A zrealizowała kolejny etap przekształceń organizacyjnych w ramach Grupy. Przekształcenia miały charakter organizacyjny i nie miały wpływu na działalność operacyjną Grupy. W dniu 21 sierpnia 2015 r. podpisano akt notarialny, zmieniający umowę… Czytaj dalej »

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki – EBI 17/2015

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które obradowało w dniu 30 lipca 2015 roku, po zarządzonych przerwach w obradach, mocą postanowień uchwał oznaczonych numerami od 18/2015 do 29/2015 postanowiło: (1) Odwołać ze składu Rady Nadzorczej: Pana Damiana Kochańskiego Pana Stefana Radomskiego Pana Romana Daroszewskiego… Czytaj dalej »

Jednostkowy raport roczny M FOOD SA za 2014 r. – EBI 10/2015

Jednostkowy raport roczny M FOOD SA za 2014 r. Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje w załączonych plikach raport okresowy – jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2014. Podstawa prawna: § 5 ust. 6.1. – 6.3. w zw. z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO… Czytaj dalej »

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD SA za 2014 r. – EBI 11/2015

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje w załączonych plikach raport okresowy – skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014. Podstawa prawna: § 5 ust. 7.1. – 7.3. w zw. z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym… Czytaj dalej »

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego – EBI 9/2015

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za rok 2014. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 02/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2015 roku, Spółka podała, że raport roczny zostanie opublikowany w dniu 29 maja… Czytaj dalej »