Kategoria: 2014

Korekta raportu 18/2014 tj. Jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za II kwartał 2014 roku – EBI 19/2014

W dniu 14 sierpnia 2014 r. spółka M Development SA opublikowała Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014. Na skutek technicznych problemów z importowaniem danych spółki zależnej, tabela nr 6 oraz tabela nr 8 zawierają niepełne wartości. Jednocześnie Zarząd spółki M Development SA wyjaśnia, że skorygowany raport zawiera nowy sposób prezentacji odpisu wartości… Czytaj dalej »

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 r. – EBI 18/2014

Zarząd M Development SA („Spółka”) przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: · Raport_kwartalny_II_kwartal_2014_rok_-_M_Development_SA.pdf rozmiar: 318.8 kB Osoby reprezentujące spółkę:… Czytaj dalej »

Powołanie (kooptacja) nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki – EBI 15/2014

Zarząd M Development SA („Spółka”) informuje niniejszym, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 17 ust. 6 Statutu Spółki dokonała, mocą postanowień Uchwały Nr 1 z dnia 30 maja 2014 roku, kooptacji z dniem 30 maja 2014 roku, do Rady Nadzorczej Spółki, nowego Członka w osobie Pana Romana Daroszewskiego, który będzie pełnił… Czytaj dalej »

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M Development SA za 2013 rok – EBI 14/2014

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje w załączonych plikach raport okresowy – skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M Development SA za rok obrotowy 2013. Podstawa prawna: § 5 ust. 7.1. – 7.3. w zw. z § 6 ust. 12 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe… Czytaj dalej »

Jednostkowy raport roczny M Development SA za 2013 rok – EBI 13/2014

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje w załączonych plikach raport okresowy – jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2013. Podstawa prawna: § 5 ust. 6.1. – 6.3. w zw. z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie… Czytaj dalej »

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2014 r. – EBI 12/2014

Spółka M Development SA („Spółka”) przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2014 roku. Podstawa prawna § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: · Raport_kwartalny_I_kwartal_2014_rok_-_M_Development_SA.pdf rozmiar: 268.3 kB Osoby reprezentujące spółkę: · Andrzej… Czytaj dalej »

Przeniesienie akcji Spółki do notowań ciągłych po dokonaniu, przez Giełdę Papierów Wartościowych SA, okresowej weryfikacji – EBI 11/2014

Zarząd M Development SA („Spółka”) informuje niniejszym, że w oparciu o Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27 marca 2014 roku, w przedmiocie dokonanej przez Giełdę okresowej weryfikacji wskaźników i warunków stanowiących podstawę kwalifikacji emitentów (spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect) do segmentów rynku NewConnect, tj. segmentu NewConnect… Czytaj dalej »

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki – EBI 9/2014

Zarząd M Development SA („Spółka”) informuje niniejszym, iż w dniu 11 marca 2014 roku Spółka otrzymała od Pana Łukasza Pajora – Członka Rady Nadzorczej Spółki pisemną rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd M Development SA dziękuje Panu Łukaszowi Pajorowi za zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej…. Czytaj dalej »

Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 – EBI 8/2014

Zarząd M Development SA („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 10 marca 2014 roku, Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 19 pkt. 5) Statutu Spółki, podjęła uchwałę nr 1 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31… Czytaj dalej »

Zbycie akcji Spółki przez jednostkę zależną – EBI 10/2014

Zarząd M Development S.A. („Spółka”) informuje niniejszym, iż spółka zależna tj. Corpo Sp. z o.o. S.K.A. zbyła poza rynkiem NewConnect, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną, 177.300 sztuk akcji Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 35.460 zł, natomiast łączna cena sprzedaży akcji wyniosła 292.545 zł tj. 1,65… Czytaj dalej »