Kategoria: 2013

Informacja o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu Spółki – ESPI 32/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”) informuje, iż Spółka powzięła wiadomość, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez podmiot blisko związany, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z Prezesem Zarządu Spółki (Andrzejem… Czytaj dalej »

Raport okresowy M Development Spółki Akcyjnej za 2012 rok

Szanowni Akcjonariusze ! W imieniu M Development Spółki Akcyjnej w Łodzi przedstawiam Państwu raport okresowy (raport finansowy) podsumowujący rok 2012, na który składa się w szczególności sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia l stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wraz z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdaniem Zarządu… Czytaj dalej »

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2012r.-31.12.2012r.

Dział I. INFORMACJA OGÓLNA RAPORTU 1. Dane identyfikujące badaną jednostkę 1.1. Nazwa badanej jednostki i jej siedziba: M Development S.A. 91-071 Łódź, ul. Ogrodowa 72/74 1.2. Kierownik jednostki (skład zarządu) i zmiany, jakie nastąpiły w tym zakresie w badanym roku obrotowym oraz do dnia zakończenia badania. Jerzy Gadek – Prezes Zarządu W dniu 15.11.2012r. Prezes… Czytaj dalej »

Raport Roczny M Development SA za 2012 rok – EBI 45/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”), przekazuje w załączonym pliku raport okresowy – raport roczny Spółki za 2012 rok. Podstawa prawna: § 5 ust. 6.1. – 6.3. w zw. z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na… Czytaj dalej »

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU 1. Spółka Akcyjna M Development mająca siedzibę przy ulicy Ogrodowa 72/74 w Łodzi, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 349490 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego. 2. Sprawozdanie Finansowe obejmuje rok obrotowy… Czytaj dalej »

Wybrane dane finansowe za rok 2012

Oświadczenie o rzetelności sprawozdań finansowych i prawidłowym wyborze Biegłego Rewidenta Zarząd M Development Spółki Akcyjnej oświadcza niniejszym, że według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, roczne sprawozdanie finansowe M Development Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2012, tj. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku i za okres od l stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012… Czytaj dalej »

Potwierdzenie nadania raportu Raport Kwartalnego – EBI 44/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”), przekazuje w załączonym pliku raport okresowy – kwartalny Spółki za I kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: §5 ust.4.1. i 4.2. w zw. z §6 ust. 9 Załącznika Nr3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Plik… Czytaj dalej »

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego – EBI 43/2013

niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2013 roku. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych M Development SA: (1) W dniu 4 kwietnia 2013 roku, po zarządzonej w dniu 25 marca… Czytaj dalej »

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi l 962 940 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych) i dzieli się na 19629400 (dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: 1) l 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej… Czytaj dalej »