Potwierdzenie nadania raportu bieżącego nr. 16/2013Potwierdzenie nadania raportu bieżącego nr. 16/2013

Zarząd M Development SA („Spółka”) informuje o naruszeniu przez Spółkę zasad
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie nieprzekazania
raportów bieżących dotyczących:
treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA, które
odbyło się 27 grudnia 2012 roku;
zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, które nastąpiły ze względu na
podjęte uchwały na NWZ Spółki w dniu 27 grudnia 2012 roku;
treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA, które
odbyło się 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:00;
treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA, które
odbyło się 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:30;
zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, które nastąpiły ze względu na
podjęte uchwały na NWZ Spółki w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:30;
rejestracji zmiany adresu siedziby Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.
Zgodnie z postanowieniami Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z
dnia 31 października 2008 r – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”
Spółka m. in powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny
sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.
Zarząd M Development SA niniejszym informuje, iż raporty dotyczące zdarzeń wyżej
wymienionych zostały opublikowane w dniu 30 stycznia 2013 roku w drodze raportów
bieżących EBI od 10/2013 do 14/2013 oraz w dniu 31 stycznia 2013 roku w drodze
raportów bieżących EBI 15/2013 i 16/2013.
Powyższe spowodowane było brakiem dostępów do systemu EBI przez obecnego
prezesa Zarządu Pana Jerzego Gądka, który został bezpodstawnie zawieszony w
prawach członka Zarządu m.in. mocą uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26 listopada
2012 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza M Development SA podejmowała uchwały o
oddelegowaniu Pana Jarosława Turka do czasowego pełnienia funkcji Prezesa
Zarządu.
Pan Jarosław Turek, mimo iż posiadał wiedzę na temat zdarzeń wyżej wymienionych
(był o tym informowany również pisemnie przez Pana Jerzego Gądka), nie publikował
stosownych raportów bieżących EBI lub publikował raporty zawierające nieprawdziwe
31.01.2013 Serwisy Giełdowe GPW
https://www2.gpw.com.pl/u=nr-1747/s=ijTadsFvJ4MAADgY2o8AAAAJ/nr/?task=confirmRap&id=42799 2/2
informacje, oszczerstwa i zarzuty pod adresem m.in Pana Jerzego Gądka.
Jednocześnie Spółka informuje, że zostały wdrożone odpowiednie procedury prawne
celem ochrony dóbr osobistych osób pomówionych i znieważonych w raportach
przekazywanych przez Pana Jarosława Turka , jak również ochrony interesów Spółki.
Zarząd Spółki oświadcza, iż w najbliższym czasie zostanie opublikowany raport EBI w
którym odniesie się do sytuacji, która miała miejsce w Spółce w związku z pełnieniem
obowiązków prezesa Zarządu przez Pana Jarosława Turka oraz do treści
publikowanych przez niego raportów (m.in. w raporcie Ebi 5/2013).
Jednocześnie Zarząd Spółki chciałby przeprosić za zaistniałą sytuację i zapewnić, iż na
bieżąco będzie informować o podejmowanych działaniach ochronnych, oraz wszelkich
krokach prawnych mających na celu ochronę interesów Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect”
Plik Raportu:
Osoby reprezentujące spółkę
Jerzy Gądek, Prezes Zarządu
Login nr-1747