Miesiąc: kwiecień 2017

Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A. za rok obrotowy 2016 – EBI 6/2017

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2016. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 5.1. i ust. 5.2., ust. 2 i ust. 2a oraz § 6 ust. 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie… Czytaj dalej »

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego – EBI 5/2017

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za 2016r. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2017 roku Spółka podała, że raport roczny za 2016 rok zostanie opublikowany w dniu… Czytaj dalej »

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD SA oraz projekty uchwał w sprawie emisji akcji i wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym GPW – EBI 4/2017

Zarząd M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki zwołuje na dzień 16 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Karolewskiej 1 w Łodzi… Czytaj dalej »

Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego – EBI 3/2017

Zarząd MFOOD SA (Emitent) informuje, że w dniu 31.03.2017r, działając na podstawie uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20.12.2016r,  podpisał z Biurem Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wpisanym na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem KIBR 64, umowę w przedmiocie… Czytaj dalej »

Planowane przejęcie bułgarskiej spółki – ESPI 2/2017

Zarząd Spółki M FOOD S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w ramach strategicznego rozwoju działalności planuje objęcie większościowego pakietu udziałów w ramach podwyższonego kapitału spółki JGV Bulgaria Ltd. Transakcja zostanie sfinalizowana ze środków własnych Emitenta, do końca pierwszego półrocza. W ocenie Emitenta powyższe zdarzenie ma znaczący wpływ na działalność Emitenta oraz sytuację gospodarczą, majątkową i finansową… Czytaj dalej »