Miesiąc: kwiecień 2017

Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A. za rok obrotowy 2016 – EBI 6/2017

Spółka M FOOD S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2016. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 5.1. i ust. 5.2., ust. 2 i ust. 2a oraz § 6 ust. 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie… Czytaj dalej »

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego – EBI 5/2017

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za 2016r. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2017 roku Spółka podała, że raport roczny za 2016 rok zostanie opublikowany w dniu… Czytaj dalej »

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD SA oraz projekty uchwał w sprawie emisji akcji i wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym GPW – EBI 4/2017

Zarząd M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki zwołuje na dzień 16 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Karolewskiej 1 w Łodzi… Czytaj dalej »

Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego – EBI 3/2017

Zarząd MFOOD SA (Emitent) informuje, że w dniu 31.03.2017r, działając na podstawie uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20.12.2016r,  podpisał z Biurem Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wpisanym na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem KIBR 64, umowę w przedmiocie… Czytaj dalej »

05.04.17r. Strategiczne przejęcie bułgarskiego producenta

Działająca na międzynarodowym rynku obrotu miodem Grupa M FOOD rozszerza działalność w szybko rozwijającym się i niezwykle perspektywicznym sektorze miodów BIO. Spółka wykorzystała pojawiającą się szansę objęcia na korzystnych warunkach znaczącego pakietu udziałów (w ramach podwyższenia kapitału) bułgarskiej spółki JGV, co jest elementem strategii rozwoju spółki. Transakcja zostanie zrealizowana ze środków własnych emitenta. Spółka JGV… Czytaj dalej »

Planowane przejęcie bułgarskiej spółki – ESPI 2/2017

Zarząd Spółki M FOOD S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w ramach strategicznego rozwoju działalności planuje objęcie większościowego pakietu udziałów w ramach podwyższonego kapitału spółki JGV Bulgaria Ltd. Transakcja zostanie sfinalizowana ze środków własnych Emitenta, do końca pierwszego półrocza. W ocenie Emitenta powyższe zdarzenie ma znaczący wpływ na działalność Emitenta oraz sytuację gospodarczą, majątkową i finansową… Czytaj dalej »