Miesiąc: listopad 2016

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki – EBI 26/2016

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 listopada  2016 roku Spółka otrzymała od Pana Grzegorza Chrabąszcza  pisemną rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji M FOOD S.A. – ESPI 16/2016

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 listopada 2016 r. Spółka  złożyła do KDPW wniosek o dokonanie w dniu 6 grudnia 2016r scalenia akcji Emitenta zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLMDVLP00016. w liczbie 49 962 940 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w stosunku 10:1. W związku z… Czytaj dalej »

Zawieszenie obrotu akcjami M FOOD S.A. w związku z ich scaleniem – ESPI 15/2016

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) w dniu 18 listopada 2016 roku powziął informację, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 17 listopada 2016 r. podjął Uchwałę nr 1214/2016 w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami Emitenta w związku z przeprowadzaniem procesu scalania akcji Spółki. Na podstawie… Czytaj dalej »

Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami M FOOD S.A. – ESPI 14/206

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 listopada 2016 r. Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie notowań akcji Emitenta od dnia 24 listopada 2016 r do dnia 6 grudnia 2016 r (włącznie) i wyznaczenie ostatniego dnia notowania akcji Spółki na dzień 23… Czytaj dalej »

Wyznaczenie Dnia Referencyjnego oraz prośba Zarządu Spółki do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki – ESPI 13/2016

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”), działając na podstawie upoważnienia i zobowiązania wskazanego w § 2 Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lipca 2016 r, postanowił wyznaczyć dzień 29 listopada 2016 roku jako Dzień Referencyjny w związku z procesem scalenia akcji Spółki (po uzupełnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym… Czytaj dalej »

Rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego M FOOD – EBI 24/2016

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, iż w dniu 4 listopada  2016 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego dokonano w rejestrze przedsiębiorców uzupełnienia wpisu zmiany postanowień Statutu w zakresie zmiany informacji o liczbie i wartości akcji w danej… Czytaj dalej »

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego -EBI 23/2016

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż zmianie ulega termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016 roku. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2016 roku, Spółka podała, że raport za III kwartał 2016 roku… Czytaj dalej »