Miesiąc: czerwiec 2015

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD S.A. Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ – EBI 14/2015

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał. Przedmiotowe Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z obecnością… Czytaj dalej »

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie M Development S.A. – EBI 17/2014

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2014 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał. Przedmiotowe Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwagi na brak… Czytaj dalej »

Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – EBI 13/2015

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 9 czerwca 2015 roku V15 Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Łodzi, jako uprawniony akcjonariusz Spółki (w rozumieniu postanowień art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych), złożył wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia… Czytaj dalej »

Jednostkowy raport roczny M FOOD SA za 2014 r. – EBI 10/2015

Jednostkowy raport roczny M FOOD SA za 2014 r. Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje w załączonych plikach raport okresowy – jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2014. Podstawa prawna: § 5 ust. 6.1. – 6.3. w zw. z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO… Czytaj dalej »

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD SA – EBI 12/2015

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowa 72/74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000349490, Nr NIP: 7272757318, Nr REGON: 100844077, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1)… Czytaj dalej »

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD SA za 2014 r. – EBI 11/2015

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje w załączonych plikach raport okresowy – skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014. Podstawa prawna: § 5 ust. 7.1. – 7.3. w zw. z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym… Czytaj dalej »