Miesiąc: kwiecień 2015

Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 – EBI 5/2015

Zarząd M FOOD SA („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 27 kwietnia 2015 roku, Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 19 pkt. 5) Statutu Spółki, podjęła uchwałę nr 1 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31… Czytaj dalej »