Miesiąc: marzec 2014

Przeniesienie akcji Spółki do notowań ciągłych po dokonaniu, przez Giełdę Papierów Wartościowych SA, okresowej weryfikacji – EBI 11/2014

Zarząd M Development SA („Spółka”) informuje niniejszym, że w oparciu o Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27 marca 2014 roku, w przedmiocie dokonanej przez Giełdę okresowej weryfikacji wskaźników i warunków stanowiących podstawę kwalifikacji emitentów (spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect) do segmentów rynku NewConnect, tj. segmentu NewConnect… Czytaj dalej »

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki – EBI 9/2014

Zarząd M Development SA („Spółka”) informuje niniejszym, iż w dniu 11 marca 2014 roku Spółka otrzymała od Pana Łukasza Pajora – Członka Rady Nadzorczej Spółki pisemną rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd M Development SA dziękuje Panu Łukaszowi Pajorowi za zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej…. Czytaj dalej »

Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 – EBI 8/2014

Zarząd M Development SA („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 10 marca 2014 roku, Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 19 pkt. 5) Statutu Spółki, podjęła uchwałę nr 1 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31… Czytaj dalej »

Zbycie akcji Spółki przez jednostkę zależną – EBI 10/2014

Zarząd M Development S.A. („Spółka”) informuje niniejszym, iż spółka zależna tj. Corpo Sp. z o.o. S.K.A. zbyła poza rynkiem NewConnect, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną, 177.300 sztuk akcji Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 35.460 zł, natomiast łączna cena sprzedaży akcji wyniosła 292.545 zł tj. 1,65… Czytaj dalej »