Miesiąc: styczeń 2014

Warunkowa rejestracja akcji serii D1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych – EBI 2/2014

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż w dniu 27 stycznia 2014 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) uchwały nr 70/14 („Uchwała KDPW”), na mocy której Zarząd KDPW postanowił zarejestrować 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D1… Czytaj dalej »

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku – EBI 3/2014

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, że raporty okresowe w roku obrotowym 2014 będą przekazywane w następujących terminach: raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku – 14 lutego 2014 roku; raport kwartalny za I kwartał 2014 roku – 14 maja 2014 roku; raport roczny za 2013 rok – 28… Czytaj dalej »

Odstąpienie od stosowania jednej z zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect – EBI 4/2014

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, że podjął decyzję o odstąpieniu od stosowania zasady, o której mowa w punkcie 16 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” polegającej na publikacji raportów miesięcznych w terminie 14 dni od zakończenia danego miesiąca. W opinii Zarządu Spółki należyte wypełnianie obowiązków informacyjnych (publikacja informacji na… Czytaj dalej »

Raport miesięczny M Development SA za grudzień 2013 roku – EBI 1/2014

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc grudzień 2013 roku. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych M Development SA: (1) 9… Czytaj dalej »