Miesiąc: marzec 2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi l 962 940 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych) i dzieli się na 19629400 (dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: 1) l 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej… Czytaj dalej »

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – EBI 36/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 25 marca 2013 roku, podjętych do czasu ogłoszenia przerwy w obradach tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia… Czytaj dalej »

Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA zwołanego na dzień 25 marca 2013 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Informacja o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu Spółki – ESPI 24/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”) informuje, iż Spółka powzięła wiadomość, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez podmiot blisko związany, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z Prezesem Zarządu Spółki (Jerzym… Czytaj dalej »

Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki – ESPI 23/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”) ) informuje, iż Spółka powzięła wiadomość, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i osiągnięciu w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 15% ogólnej liczby głosów przez akcjonariusza Spółki, JGV… Czytaj dalej »

Powzięcie informacji o złożeniu pozwu przeciwko spółce o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z wnioskiem o zabezpieczenie – EBI 33/2013

Powzięcie informacji o złożeniu pozwu przeciwko spółce o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z wnioskiem o zabezpieczenie Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż w dniu 15 marca 2013 roku powziął informację o złożeniu przez dwóch Akcjonariuszy Spółki, pozwu wobec Spółki z dnia 25 lutego… Czytaj dalej »

Otrzymanie szczegółowej oferty określającej zasady zaangażowania kapitalowego – EBI 34/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”), informuje niniejszym, że w dniu 15 marca 2013 roku, Spółka otrzymała od Inwestora, o którym Spółka informowała w drodze raportu bieżącego EBI Nr 24/2013 roku, szczegółową ofertę określającą zasady zaangażowania kapitałowego w M Development SA. Inwestor określił swoje zaangażowanie poprzez objęcie akcji nowej emisji w… Czytaj dalej »

Rezygnacja osób nadzorujących (Członków Rady Nadzorczej) – EBI 32/2013

Zarząd M Development SA („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 13 marca 2013 roku Spółka powzięła wiadomość o złożeniu przez Pana Pawła Walczaka oraz przez Panią Monikę Ostruszkę rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. W wyniku pisemnych rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej – złożonych przez jej dotychczasowych członków, tj. Pana Damiana Kochańskiego (stosowna… Czytaj dalej »

Raport miesięczny M Development SA za luty 2013 roku – EBI 31/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2013 roku. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych M Development SA: W dniu… Czytaj dalej »