Miesiąc: luty 2013

Rezygnacja osoby nadzorującej (Członka Rady Nadzorczej) – EBI 26/2013

Zarząd M Development SA („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 22 lutego 2013 roku Spółka powzięła wiadomość o złożeniu przez Pana Damiana Kochańskiego rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. W związku ze złożoną przez Pana Damiana Kochańskiego rezygnacją, liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszyła się do czterech osób. Zgodnie z postanowieniami… Czytaj dalej »

Informacja dla Akcjonariuszy – EBI 25/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”), informuje niniejszym, że w dniu 19 lutego 2013 roku, Spółka otrzymała dwa protokoły notarialne, sporządzone przez notariusz Marzennę Gbur – Kamińską z Torunia, które to protokoły w swojej treści zawierają podjęte uchwały na Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy M Development SA z dnia 31 stycznia 2013… Czytaj dalej »

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy – Raport Kwartalny za IV kwartał 2012 roku.

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy – Raport Kwartalny za IV kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: §5 ust.4.1. i 4.2. w zw. z §6 ust. 9 Załącznika Nr3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport miesięczny M Development SA za styczeń 2013 roku. – EBI 22/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2013 roku. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych M Development SA: W ocenie… Czytaj dalej »

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego nr. 21/2013

Zarząd M Development S.A. („Spółka”) informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 138/2013 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Giełdy w zw. z § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanowił uchylić z dniem 4 lutego 2013 r. Uchwałę Nr 1246/2012 Zarządu Giełdy z… Czytaj dalej »

Otrzymanie Listu Intencyjnego w sprawie nawiązania relacji inwestorskich – EBI 24/2013

Otrzymanie Listu Intencyjnego w sprawie nawiązania relacji inwestorskich Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”), informuje niniejszym, że w dniu 19 lutego 2013 roku, Spółka otrzymała List Intencyjny w sprawie nawiązania relacji inwestorskich, pomiędzy Spółką M Development SA a spółką z siedzibą w Łodzi, prowadzącą działalność gospodarczą, przy corocznych przychodach na poziomie… Czytaj dalej »

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego nr. 20/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie 11:30 w wynajętym w tym celu lokalu, położonym na drugim piętrze w budynku przy ul. Żeligowskiego 32/34 w Łodzi, po zarządzonej przerwie w… Czytaj dalej »

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego – EBI nr. 19/2013

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie 11:00 w wynajętym w tym celu lokalu, położonym na drugim piętrze w budynku przy ul. Żeligowskiego 32/34 w Łodzi